1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja el. parduotuvės (toliau – Gigabitas.lt) ir jos kliento (toliau – Klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

1.2. Kliento asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų rinkimą.

1.3. Naudotis Gigabitas.lt teikiamomis paslaugomis gali:

1.3.1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų.

1.3.2. Jaunesni nei 18 metų asmenys naudotis Gigabitas.lt paslaugomis gali su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu arba stipendija.

1.3.3. Juridiniai asmenys.

1.3.4. Visų anksčiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas.

2.1. Gigabitas.lt gerbia Kliento privatumą. Kliento asmens duomenys renkami vadovaujantis šiais tikslais:

2.1.1. Kliento prekių užsakymų apdorojimui.

2.1.2. Finansinių dokumentų išrašymui.

2.1.3. Problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, sprendimui.

2.1.4. Kitų sutartų įsipareigpojimų vykdymui.

2.2. Registruodamasis el. parduotuvėje Klientas privalo pateikti teisingus asmens duomenis.

2.3. Gigabitas.lt gali statistiniais tikslais naudoti duomenis, kurie nėra tiesiogiai susiję su Kliento asmeniu (pvz.: duomenis apie įsigytas prekes). Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista Kliento asmens tapatybė arba kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1. Gigabitas.lt turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik 2.1 punkto tikslams pasiekti.

3.2. LR įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.

4.1. Klientas turi teisę keisti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Gigabitas.lt turi turėti teisingą informaciją apie Klientą, tam kad galėtų efektyviai vykdyti užsakymus.

  1. Asmens duomenų tvarkymas.

5.1. Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos.

6.1. Gigabitas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai keisti privatumo sąlygas apie tai pranešdami el. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis Gigabitas.lt tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Meniu